Daily Pooja

Morning
 05.45 AM -06.55 AM Darsana Samayam
07.45 AM - 10.00 AM Darsana Samayam
11.15 AM - 01.00 PM Darsana Samayam
Evening
 06.15 PM - 07.00 PM Darsana Samayam