Main Idol

Main Idol  01 Mamanikkunnu Sree Mahadevi
     
   01 Brahmi
   02 Mahesuari
   03 Kaumari
   04 Vaishnavi
   05 Varahi
   06 Indrani
   07 Chamundi
     
   01 Veerabhadra
   02 Ganapathi
 
 
 Main Devan  01 Siva
     
   01 Kshethrapalaka
   02 Sashthavu
   03 Nagam
   04 Guruthisthan